Camin Cultural  

Director Camin Cultural: Bria Viorita,

Telefon 0725 594 587 / 0786 878 867.

HOTĂRÂREA Nr. 12/2014

privind stabilire taxe închiriere cămine culturale şi obiecte de
inventar din dotarea acestora


Consiliul local al comunei Boşorod, judeţul Hunedoara;
Având în vedere nota de fundamentare a primarului comunei cu privire la necesitatea modificării taxelor pentru închirierea obiecte de inventar din dotarea căminelor culturale şi a sălilor căminelor culturale pentru diferite manifestări, referatul compartimentului de resort şi avizul comisiei de specialitate;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, precum şi ale Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „c” şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Stabileşte următoarele taxe pentru închiriere veselă, tacâmuri, feţe de masă, etc. la diferite manifestări (nuntă, botez, majorat, etc.):

  •  Până la 100 persoane 107 lei Între 101 - 200 persoane 215 lei
  •  Între 201 - 300 persoane 322 lei
  •  Între 301 – 400 persoane 429 lei
  •  Între 401 - 500 persoane 538 lei
  •  Între 501 – 600 persoane 645 lei
  •  Între 601 – 700 persoane 752 lei

Art. 2 - Pentru închirierea veselei la parastase (pomeni) nu se percep taxe. Se plăteşte doar curentul electric, apa şi vesela spartă.
Art. 3 - Nu se permite înlocuirea veselei.
Art. 4 - Obiectele de inventar sparte, ciobite, zgâriate, îndoite etc. se vor imputa la valoarea prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 - Predarea obiectelor închiriate se face până cel mai târziu a 7 – a zi după manifestare.
Art. 6 - Scaunele şi mesele rupte nu se înlocuiesc, se plătesc la valoarea de inventar, indexată conform indicelui de inflaţie.
Art. 7 - Predarea – primirea obiectelor de inventar se face pe bază de proces verbal.
Art. 8 - Stabileşte taxele de închiriere a sălilor căminelor culturale pentru nuntă, botez, nedeie, majorat, alte manifestări, după cum urmează:

I . Pentru locuitorii comunei:    

Satul unde este situat căminul

Nuntă

Botez,

Majorat

Nedeie,

discotecă

Alte manifestări

Lei/oră

Observaţii

Boşorod

215

107

107

32

  La care se adaugă

chiria pentru veselă, mese, bănci, energie electrică, apă consumată, resturi menajere depozitate

Chitid

161

107

107

27

  La care se adaugă

chiria pentru veselă, mese, bănci, energie electrică, apă consumată, resturi menajere depozitate

Tîrsa

 75

 54

54

10

  La care se adaugă

chiria pentru veselă, mese, bănci, energie electrică, apă consumată, resturi menajere depozitate

Celelalte localităţi ale comunei

 54

 37

37

10

  La care se adaugă

chiria pentru veselă, mese, bănci, energie electrică, apă consumată, resturi menajere depozitate

                                                    

II . Pentru persoane din alte localităţi, care închiriază:  

Nuntă

Botez,

Majorat

Observaţii

1074

645

 La care se adaugă chiria pentru veselă,

mese, bănci, energie electrică, apă consumată, resturi menajere depozitate

 

Art. 9 - Taxele şi tarifele se indexează anual conform ratei inflaţiei. Pentru neplata la timp se calculează penalităţi de întârziere de 0,02 % pe zi întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 

Art. 10 – Taxele prevăzute de prezenta hotărâre se aplică cu data de 1 aprilie 2014, dată cu care se abrogă prevederile hotărârii consiliului local nr. 41/2011.
.Art. 11 - Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Hunedoara, Compartimentului buget - contabilitate, directorului căminului cultural şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare.

Boşorod, 28 martie 2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNAT SECRETAR,
Bălaş Marius - Ioan Cristian Mazăre


Hotărârea nr. 12/2014 a fost adoptată de Consiliul local Boşorod în şedinţa din 28.03.2014 cu 11 voturi „pentru”, ___---___ „abţineri”, __----___ voturi „împotrivă”.

Votul a fost liber.